top of page

我知所信的是誰

I Know Whom I Have Believed

不知何以上主恩惠,待我如此豐饒,
不堪如我亦蒙選召,主恩何等奇妙。
 
不知何以因信得救,此恩向我成就,
不知何以一信主話,滿心平安無憂。
 
不知如何聖靈感動,使人自覺罪污,
由聖經中顯明耶穌,引人信靠救主。
 
不知明日將遇何事,前途或順或逆,
但主慈愛永不更易,主必撫養到底。
 
不知我主何時再臨,如何與主相逢?
或將經過死蔭幽谷,或遇主於空中。
 
副 歌

惟我深知,所信的是誰,
並且也深信,祂必定能夠,
保守我所交付祂的,都全備直到那日。

本詩的作者韋特(Daniel W. Whittle, 1840-1901)生於美國麻省,廿一歲時參加南北戰爭,在步兵營任少尉,後晉升到陸軍少校。 1862年夏,在他結婚的翌日,他隨沙曼將軍(General Sherman)進軍海灘,在維克斯堡(Vicksburg)一役受傷,失去右手,被虜。 在俘虜營中,他開始讀離家前母親送他的新約聖經,不久決意信主。
 
戰後他退役回家,在芝加哥一家有名的鐘錶公司擔任司庫。 不久他遇見名佈道家慕迪。 他們的相遇相知,改變了韋特的一生。 1873年,韋特辭去了高薪的工作,加入了慕迪佈道團。 最初,他與白利士(見p.31)搭配事奉音樂聖工。 白利士意外身亡後,他便與作曲家麥格翰(James McGranahan)同工。 他寫了二百多首聖詩,多數是麥格翰譜曲。他們兩人曾多次同赴英國佈道。他們合作的名詩,尚有「主活在我心」(Christ Liveth in Me),「高舉主旗」(The Banner of the Cross)等。 另有一首我們常唱的韋特的聖詩「時刻蒙恩」(Moment by Moment),是由他女兒慕韋玫(May Whittle Moody)譜曲。 她是慕迪的兒媳婦。
 
這首聖詩作於1883年,副歌是根據提摩太後書1:12「…因為知道我所信的是誰,也深信他能保全我所交付他的,直到那日。」
 
    第一節:個人蒙恩得救的奇妙。
    第二節:因信稱義,平安充滿心懷的經歷。
    第三節:聖靈感動,認罪悔改,信耶穌救主。
    第四節:前途莫測,主愛不變,主必撫養到底。
    第五節:不知何時、如何與主相逢。

滌然女士在「永不止息」一書中,曾提到她和史祈生牧師,在訂婚時合唱這首聖詩,作為他們的定情詩歌;以後家中有慶典時也唱此詩。
 

bottom of page